Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP znajdują się informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka – logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz grupa menu wyodrebniona w dolnej jego części są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie – ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie – rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)
niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej)zobowiazany do tego ustawą.
„Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie uwidocznionej w stronie głównej
„BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
W przypadku wyłaczenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie organ lub osobę, które dokonały wyłaczenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot w interesie, którego dokonano wyłaczenia jawności.
w lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w BIP.
dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL – www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.
w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Wyjaśnienia dotyczące niektórych odnośników BIP:

„Informacje nieudostępnione” – zawiera,zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostepniana na wniosek.)
„Główna strona BIP” – pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostepniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połaczenia z ich stronami.
„Redakcja serwisu” – zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej – zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.
„Rejestr zmian” – zawiera historię zmian jakich dokonano w dokumentach udostępnianych w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej
„Statystyki” – umożliwia zapoznanie się z ilością odwołań do poszczególnych dokumentów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

Data publikacji: 15.07.2015 12:04 autor: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 15.07.2015 12:04 dokonana przez: Administrator
Historia zmian wpisu

Brak zmian dla tego wpisu.